Αθηνά ΑΤΕ: Στα €107,7 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Στα 107.722.323,20 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Αθηνά ΑΤΕ μετά την ΑΜΚ και διαιρείται σε 134.652.904 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,80 η κάθε μία.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αθηνά ΑΤΕ σύμφωνα με την από 24.06.2015 απόφαση της Ετήσιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Οι 43.750.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν συνεπεία της αύξησης είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 15.02.2016.

Το Μετοχικό Κεφάλαιό της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των €107.722.323,20, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 134.652.904 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,80 η κάθε μία.